پرس های فورج گرم

hot forging press


انواع پرس های فورج گرم -پرس فورج گرم ضربه ایی -پرس فورج گرم پیچ -پرس فورج گرم دروازه ایی drop hammer یا چکش