شاتون خودرو

Hot forging shatoon

شاتون خودرو به روش گرم

ساخت شاتون اتومبیل به سه روش رول فورچینگ-روش کله زنی با پرس فورچ گرم -وروش پتک
شاتون خودرو